Търси ...

Търси Хотели


Обща информация

» Информация

България

България, България

България е република с парламентарно управление. Официалният език е българският. Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз. Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост. Вероизповеданията са свободни. Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Състои се от 240 народни представители и се избира за срок от четири години.

Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години по ред, определен със закон. Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България.

Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите. Състои се от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Територията на Република България се дели на общини и области.

Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит.

На държавния печат е изобразен гербът на Република България.

Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени водоравно отгоре надолу.

Химн на Република България е песента "Мила Родино".

Столица на Република България е град София.

Паричната единица на България е българският лев (монети и купюри на различна стойност).

Единен телефонен номер за спешни случаи - 112.

Времева зона: GMT +2

нагоре